USB uttak, dobbel 12/24V

Dobbel USB kontakt for panelmontering 

 

Dobbel USB kontakt for panelmontering